Πληροφόρηση, αλληλοσεβασμός και διαχείριση μονάδων υγείας

Τα παρακάτω αποτελούν σκέψεις για ένα “νέο” και αναδυόμενο διεθνώς μοντέλο ιατρικής, βασισμένο στην πληροφόρηση και τον αλληλοσεβασμό (http://www.riggare.se/tag/patients/). Δηλαδή, για κάποιους Τα Ψιλά Γράμματα των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα…

Η συνεργατική ιατρική (participatory medicine) αποτελεί διεθνές κίνημα ενδυνάμωσης των ασθενών και προάσπισης των δικαιωμάτων τους, με τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες εκφάνσεις:

  • Ανάπτυξη ομάδων υποστήριξης ατόμων με κοινές παθήσεις, και ανταλλαγή πληροφοριών για αυτόν τον σκοπό.
  • Παροχή πληροφοριών προς μια ομάδα ασθενών, έτσι ώστε να επηρεαστεί θετικά η στάση τους προς συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας λήψης κλινικών αποφάσεων ή της παρακολούθησης θεραπειών. 
  • Ενεργός συμμετοχή ασθενών στη διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών με τους επαγγελματίες υγείας.

Η συνεργατική ιατρική σχετίζεται με τη συμμετοχική διαδικασία λήψης κλινικών αποφάσεων (Shared – clinical decision making) (http://www.rightcare.nhs.uk/wp-content/uploads/2012/12/Measuring_Shared_Decision_Making_Dec12.pdf) και τη χρήση πηγών πληροφόρησης όπως οι υπηρεσίες Health 2.0 (http://www.jmir.org/2008/3/e22/). Επίσης, η συνεργατική ιατρική αφορά στην ενδυνάμωση του ρόλου των ασθενών (patient empowerment) και στην ανάπτυξη ομάδων προάσπισης των δικαιωμάτων τους (patient advocacy).

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικές συνιστώσες της εξέλιξης του τρόπου λήψης κλινικών αποφάσεων, της βελτίωσης της ποιότητας και της ασφάλειας στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και της μείωσης του κόστους χρήσης των υπηρεσιών υγείας. Ειδικά, η κατανόηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς των ιατρών, άλλων επαγγελματιών υγείας ή/και ασθενών/συνοδών  (βλέπε http://www.informationr.net/ir/18-3/paper590.html#.U0-qTVcsalU) αποτελεί ενδιαφέρουσα  και επίκαιρη κατεύθυνση έρευνας.

Η πληροφόρηση για ζητήματα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας επηρεάζει όχι μόνο τον τρόπο παροχής ιατρονοσηλευτικών πράξεων, τις αποφάσεις όπως προκύπτουν στο πλαίσιο σχέσεων ιατρών και ασθενών, αλλά και συνολικότερα την κοινωνικοοικονομική και τεχνολογική διαχείριση των μονάδων υγείας.  Βέβαια, για κάποιους που δεν αντιλαμβάνονται ως προτεραιότητες τα προγράμματα πληροφοριακού εγγραμματισμού ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας, το ρόλο των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών, την ανάπτυξη δομών ενημέρωσης-πληροφόρησης ασθενών κ.ό.κ. όλα αυτά μπορεί απλά να είναι … τα Ψιλά Γράμματα των Υπηρεσιών Υγείας!

Θεωρώ σημαντικό τον σχηματισμό ειδικής ομάδας ενδιαφέροντος στη ΔΜΥ – ΕΑΠ αναφορικά με την πληροφόρηση και τις επιδράσεις της στις υπηρεσίες υγείας και καλώ όλους όσους ενδιαφέρονται να συνηγορήσουν και να προσθέσουν στο μήνυμα για να διαμορφωθεί μια αρχική ομάδα «Πληροφοριακού εγγραμματισμού, πληροφόρησης και πληροφοριακής συμπεριφοράς για τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα»… Αυτό ως επόμενο βήμα.  

Π. Κωσταγιόλας, pkostagiolas@ionio.gr

like0

Σχόλια

Ομάδα για την πληροφόρηση στις υπηρεσίες υγείας

Ευάγγελος Περσάκης's picture

Συμφωνώ με τη δημιουργία μίας ομάδας ενδιαφέροντος στη ΔΜΥ - ΕΑΠ αναφορικά με την πληροφόρηση και τις επιδράσεις της στις υπηρεσίες υγείας.

like0

πληροφόρηση

VASILIKI PAPANIKOLAOU's picture

Και εγώ είμαι πρόθυμη.

like0