Επίδραση της πληροφόρησης...

Επίδραση της πληροφόρησης στις κλινικές αποφάσεις και στην πρόγνωση των ασθενών. Με αφορμή την ανασκόπηση των Garg et al (2005)(http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=200503) (Garg, A. X., Adhikari, N. K. J., McDonald, H., Rosas-Arellano, M. P., Devereaux, P. J., Beyene, J., Sam, J., Haynes, R. B., (2005), “Effects of computerized clinical decision support systems on practitioner performance and patient outcomes. A systematic review.”, JAMA, 293(10):1223-1238) σχετικά με την επίδραση των σύγχρονων μέσων πληροφόρησης στο χώρο των υπηρεσιών υγείας, αναδεικνύεται η ανάγκη διερεύνησης των επιδράσεων της πληροφόρησης όχι μόνο στη λήψη των κλινικών αποφάσεων, αλλά και στη διαμορφούμενη από αυτές πρόγνωση των ασθενών. Επίσης, στη μελέτη των Kripalani et al (2007) (http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=205790) (Kripalani, S., LeFevre, F., Phillips, C. O., Williams, M. V., Basaviah, P., Baker, D. W., (2007), “Deficits in communication and information transfer between hospital-based and primary care physicians. Implications for patient safety and continuity of care.”, JAMA, 297(8):831-841) τα ελλείμματα στη διακίνηση της ιατρικής πληροφoρίας από τους νοσοκομειακούς ιατρούς στους ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας μετά το εξιτήριο του ασθενή από τη νοσηλευτική μονάδα μπορούν να επηρεάσουν τη συνέχεια της ασφαλούς ιατρικής φροντίδας του ασθενή.
like0

Σχόλια

Βάσεις κλινικής πληροφόρησης σε μια νοσοκομειακή μονάδα

EVAGELIA LAPPA's picture

Η τεχνολογία υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων (decision support systems) ανήκει στο χώρο της επεξεργασίας-διαχείρισης της πληροφορίας για την εξαγωγή γνώσης. ¨Ηδη από τα μέσα της δεκαετίας '60 αποτελούσε αντίκειμενο έρευνας στο χώρο επιστημών Πληροφόρησης.  Σχετική μελέτη έδειξε, ότι το κόστος διαχείρισης της διοικητικής και ιατρικής πληροφορίας σε τρία μεγάλα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης ανέρχεται στο 25% του συνολικού λειτουργικού τους κόστους (Williamson et al, 1989). Σήμερα, οι πληροφοριακές πηγές που κυρίως υποστηρίζουν τη διαγνωστική λήψη αποφάσεων και τη θεραπευτική αγωγή των ασθενών, ονομάζονται "expert systems clinical decision making".  Σαφώς, η αποτίμηση της κλινικής εικόνας ενός ασθενούς, η επιλογή του βέλτιστου θεραπευτικού σχήματος, ο χρονισμός της παραγγελίας φαρμακευτικών προμηθειών κά. αποτελούν παραδείγματα τέτοιων συστημάτων. Οι κλινικές βάσεις δεδομένων (Clinical data bases), όπως για παράδειγμα η βάση DARE της Cochrane Library, η φαρμακολογική βάση Lexicomp data base, η βάση UpDate, αποτελούν παραδείγματα ποιοτικού μοντέλου διαχείρισης-τεκμηρίωσης κλινικών δεδομένων.

like0

Βάσεις κλινικής πληροφόρησης σε μια νοσοκομειακή μονάδα

EVAGELIA LAPPA's picture

Η τεχνολογία υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων (decision support systems) ανήκει στο χώρο της επεξεργασίας-διαχείρισης της πληροφορίας για την εξαγωγή γνώσης. ¨Ηδη από τα μέσα της δεκαετίας '60 αποτελούσε αντίκειμενο έρευνας στο χώρο επιστημών Πληροφόρησης.  Σχετική μελέτη έδειξε, ότι το κόστος διαχείρισης της διοικητικής και ιατρικής πληροφορίας σε τρία μεγάλα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης ανέρχεται στο 25% του συνολικού λειτουργικού τους κόστους (Williamson et al, 1989). Σήμερα, οι πληροφοριακές πηγές που κυρίως υποστηρίζουν τη διαγνωστική λήψη αποφάσεων και τη θεραπευτική αγωγή των ασθενών, ονομάζονται "expert systems clinical decision making".  Σαφώς, η αποτίμηση της κλινικής εικόνας ενός ασθενούς, η επιλογή του βέλτιστου θεραπευτικού σχήματος, ο χρονισμός της παραγγελίας φαρμακευτικών προμηθειών κά. αποτελούν παραδείγματα τέτοιων συστημάτων. Οι κλινικές βάσεις δεδομένων (Clinical data bases), όπως για παράδειγμα η βάση DARE της Cochrane Library, η φαρμακολογική βάση Lexicomp data base, η βάση UpDate, αποτελούν παραδείγματα ποιοτικού μοντέλου διαχείρισης-τεκμηρίωσης κλινικών δεδομένων.

like0