Το Πορτογαλλικό Σύστημα Υγείας

Για τους ενδιαφερόμενους για το Πoρτογαλλικό Σύστημα Υγείας μια νέα έκδοση του European Observatory on Health Systems

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/337471/HiT-Portugal.pdf?ua=1

like0